Sở Tài chính tổng hợp dự toán

Giúp Sở tài chính (STC) tự động tổng hợp dự toán các đơn vị Quận/Huyện và các đơn vị cấp Tỉnh.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Tổng hợp các đơn vị cấp Quận/Huyện

Phần mềm tự động tổng hợp dự toán của đơn vị cấp quận/huyện bao gồm tất cả các đơn vị chưa kiểm tra và đã hoàn thành kiểm tra.

1. Chọn menu Tổng hợp\Tổng hợp các đơn vị cấp Quận/Huyện.

2. Đơn vị có thể chọn xem theo Dự toán thu, Dự toán chi hoặc Cân đối dự toán.

  • Nhập Mã hoặc Tên chỉ tiêu vào mục tìm kiếm để tìm kiếm nhanh.
  • Chọn Ẩn/hiện cột, tích chọn để hiện hoặc bỏ tích để ẩn cột thông tin. 

II. Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh

STC có thể xem được số liệu tổng hợp dự toán ngân sách cấp tỉnh và kiểm tra, góp ý theo từng nội dung cụ thể.

1. Chọn menu Tổng hợp\Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh.

2. Để kiểm tra cụ thể từng nội dung, anh/chị chọn vào các nội dung để xem chi tiết.

3. Đơn vị có thể chọn Xem theo để xem theo chi tiết chi CTMT, Tổng hợp chi thường xuyên hoặc Tổng quan.

  • Nhập mã hoặc tên chỉ tiêu để tìm kiếm nhanh nội dung. 
  • Nếu đơn vị muốn tải dự toán thu – chi có thể nhập khẩu để tải file về máy.
  • Đơn vị muốn thu gọn dự toán năm đơn vị chọn Ẩn/hiện cột, tích chọn để hiện hoặc bỏ tích để ẩn cột thông tin.

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan