Sở Tài chính tổng hợp dự toán

Giúp Sở tài chính (STC) tự động tổng hợp dự toán các đơn vị Quận/Huyện và các đơn vị cấp Tỉnh.

Tổng hợp các đơn vị cấp Quận/Huyện

1. Chọn menu Tổng hợp\Tổng hợp các đơn vị cấp Quận/Huyện.

2. Chương trình tự động tổng hợp dự toán của các đơn vị Quận/Huyện.

Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh

STC có thể xem được số liệu tổng hợp dự toán ngân sách cấp tỉnh và kiểm tra, góp ý theo từng nội dung cụ thể.

1. Chọn menu Tổng hợp\Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh.

2. Chương trình tự động tổng hợp dự toán của các đơn vị Tỉnh và trạng thái Chưa hoàn thành hoặc Đã hoàn thành kiểm tra để anh/chị dễ theo dõi.

3. Để kiểm tra cụ thể từng nội dung, anh/chị chọn vào các nội dung chi tiết (màu xanh). Nhập góp ý cho cấp dưới (nếu cần) và nhấn Lưu.

4. Ngoài chế độ xem Tổng hợp, anh/chị cũng có thể chọn chế độ Xem theo: Tổng quan để xem Tỷ lệ tăng trưởng (%) = Dự toán năm hiện tại/Dự toán năm trước của các nội dung thu – chi.

5. Sau khi đã kiểm tra xong, anh/chị nhấn Hoàn thành.

6. Nếu muốn cấp dưới chỉnh sửa lại dự toán, anh/chị nhấn Gửi trả và nhập nội dung góp ý, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 22/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan