Xã tổng hợp dự toán

Chương trình tự động tổng hợp dự toán thu, chi mà đơn vị đã lập ở tab Dự toán thu, Dự toán chi, Nhập dữ liệu thu, chi năm trước.

Vào menu Lập dự toán, chọn tab Tổng hợp dự toán.

Sau khi cân đối dự toán thu-chi, đơn vị nộp dự toán cho cấp trên. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan