1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Đăng nhập
 4. Đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì làm như thế nào?

Đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì làm như thế nào?

Trường hợp đơn vị có CBNV đang quản lý tài khoản MISA nghỉ việc/điều chuyển công tác thì có thể tự thêm mới tài khoản MISA, sau đó xóa tài khoản cũ của cán bộ nghỉ việc/điều chuyển công tác đi. Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Thêm mới tài khoản MISA cho chuyên viên tiếp nhận công việc

1. Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA của cán bộ sắp nghỉ việc/điều chuyển công tác.

2. Chọn biểu tượng Thiết lập\Danh sách người dùng.

3. Khai báo thông tin người dùng:

 • Nhập Email, Số điện thoại. (Đây chính là thông tin đăng nhập vào phần mềm).
 • Nhập Họ và tên đệm, Tên.
 • Chọn đơn vị:
  • Đơn vị cấp trên: load lên danh sách đơn vị cấp trên và các đơn vị con trực thuộc.
  • Đơn vị cấp dưới: chỉ load lên đơn vị cấp dưới.
 • Chọn Vai trò người dùng: Thủ trưởng đơn vị/Chuyên viên/Vụ trưởng/Bộ trưởng…
 • Nhấn Lưu.

4. Sau khi thêm mới tài khoản, đơn vị sẽ kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm. 

Hệ thống sẽ kiểm tra xem Email/Số điện thoại vừa được thêm mới đã kích hoạt tài khoản MISA hay chưa.

Anh/chị xem tài khoản MISA của mình thuộc trường hợp nào dưới đây và làm theo hướng dẫn:

 • Trường hợp 1: Chưa có tài khoản MISA ID.
 • Trường hợp 2: Đã có tài khoản MISA ID nhưng chưa kích hoạt
 • Trường hợp 3: Đã có tài khoản MISA ID và đã kích hoạt 

Bước 2: Xóa tài khoản của cán bộ nghỉ việc/điều chuyển công tác

1. Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản MISA của cán bộ sắp nghỉ việc/điều chuyển công tác.

2. Chọn biểu tượng Thiết lập\Danh sách người dùng.

3. Chọn đơn vị trên danh sách, nhấn vào biểu tượng Xóa.

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan