1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Đơn vị HCSN cấp dưới lập báo cáo theo biểu mẫu cấp trên ban hành

Đơn vị HCSN cấp dưới lập báo cáo theo biểu mẫu cấp trên ban hành

Giúp đơn vị HCSN cấp dưới xem biểu mẫu cấp trên ban hành và lập biểu mẫu riêng của đơn vị.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Nhận biểu mẫu cấp trên ban hành

1. Vào menu Khác\Biểu mẫu ban hành\Danh sách để xem danh sách tất cả biểu mẫu cấp trên ban hành cho các đơn vị cấp dưới.

2. Để ẩn/hiện báo cáo phục vụ cho việc xem báo cáo và lập biểu, chọn Ẩn/hiện báo cáo.

 • Tích chọn để hiển thị báo cáo và bỏ tích chọn để ẩn báo cáo.
 • Nhấn Lưu.

*Lưu ý: Những báo cáo đã ẩn tại tab Danh sách sẽ bị ẩn tại tab Lập biểu. 

3. Kích đúp chuột vào từng biểu mẫu để xem.

*Lưu ý: Các mẫu biểu tại tab Danh sách hiển thị thông tin chung cho tất cả các đơn vị cấp dưới, còn mẫu biểu tại tab Lập biểu chỉ hiển thị thông tin cụ thể cho chính đơn vị đó.

4. Nhấn Đóng để đóng báo cáo đang xem.

II. Lập biểu

Sau khi đơn vị nhận biểu mẫu cấp trên ban hành, những biểu mẫu nào của đơn vị phải nộp lên cấp trên sẽ ở tab Lập biểu. Đơn vị tiến hành lập biểu và gửi lên Phòng tài chính duyệt.

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành\Lập biểu.

2. Chọn vào biểu mà đơn vị muốn lập biểu. Ví dụ: Chọn Mẫu biểu mẫu số 13: Tổng hợp nhu cầu chi Ngân sách nhà nước giai đoạn 3 năm.

3. Nhập nội dung cụ thể cho biểu mẫu và chọn Đính kèm tệp để thuyết minh thêm thông tin chi tiết cho nội dung đó.

4. Trường hợp cần tải biểu mẫu về máy tính thì nhấn Xuất khẩu.

5. Trường hợp anh/chị muốn Lấy lại mẫu cấp trên ban hành, phần mềm sẽ cảnh báo mất dữ liệu dự toán đã lập, nhấn  nếu chắc chắn muốn lấy lại mẫu.

6. Nhấn Lưu.

7. Để nộp biểu mẫu lên cấp trên, anh/chị tích chọn các biểu cần nộp, nhấn Nộp biểu. 

*Lưu ý:

 • Với các biểu cấp trên đã duyệt đơn vị không thể thu hồi được, còn với các biểu mẫu đơn vị đã nộp và chờ duyệt nếu muốn thu hồi thì chọn thu hồi.

 • Với các đơn vị cấp dưới trực thuộc Sở y tế Hồ Chí Minh thì các báo cáo đã nộp sẽ có trạng thái là chờ tiếp nhận.

8. Tại tab Lập biểu, anh/chị xem được danh sách các biểu mẫu và Trạng thái, Trạng thái đồng bộ, Ngày nộp, Ngày phản hồi tương ứng:

 • Đang lập: Biểu đơn vị đang lập và chưa nhấn nộp.
 • Chờ duyệt: Biểu đã nộp, cấp trên chưa phản hồi. 
 • Đã duyệt: Biểu đã nộp, cấp trên đã phê duyệt hoàn thành.
 • Từ chối: Biểu đã nộp, cấp trên đã gửi trả, yêu cầu nộp lại.
 • Chưa lập: Là các biểu cấp trên ban hành mà đơn vị chưa lập biểu.

*Lưu ý: Với các đơn vị cấp dưới trực thuộc Sở y tế Hồ Chí Minh báo cáo được đơn vị cấp trên duyệt sẽ có trạng thái là Đã tiếp nhận.

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan