1. Trang chủ
 2. Đơn vị HCSN cấp dưới lập báo cáo theo biểu mẫu cấp trên ban hành

Đơn vị HCSN cấp dưới lập báo cáo theo biểu mẫu cấp trên ban hành

Các bước thực hiện:

Nhận biểu mẫu cấp trên ban hành:

Đơn vị cấp dưới xem được danh sách các biểu mẫu cấp trên ban hành tại menu Khác\Danh sách hoặc kích đúp chuột vào từng biểu mẫu để xem cụ thể.

Lưu ý: các mẫu biểu tại tab Danh sách hiển thị thông tin chung cho tất cả các đơn vị cấp dưới, còn mẫu biểu tại tab Lập biểu chỉ hiển thị thông tin cụ thể cho chính đơn vị đó.

Lập biểu:

1. Chọn menu Khác\Biểu mẫu ban hành.

2. Tại tab Lập biểu, anh/chị xem được danh sách các biểu mẫu và Trạng thái, Ngày nộp, Ngày phản hồi tương ứng, trong đó:

 • Chưa nộp: biểu chưa nhấn nộp.
 • Chờ duyệt: biểu đã nộp, cấp trên chưa phản hồi. 
 • Đã duyệt: biểu đã nộp, cấp trên đã phê duyệt hoàn thành.
 • Từ chối: biểu đã nộp, cấp trên đã gửi trả, yêu cầu nộp lại.

3. Anh/chị có thể lập biểu cho các biểu mẫu có trạng thái Chưa nộp hoặc Từ chối:

 • Kích đúp chuột vào biểu mẫu cần lập.

Lưu ý: với các biểu cấp trên đã Từ chối, anh/chị có thể xem được góp ý từ cấp trên để sửa lại biểu mẫu theo đúng yêu cầu.

 • Nhập nội dung cụ thể cho biểu mẫu và chọn Đính kèm tệp nếu cần.
 • Trường hợp cần tải biểu mẫu về máy tính, anh/chị nhấn Xuất khẩu.

 • Trường hợp anh/chị muốn Lấy lại mẫu cấp trên ban hành, phần mềm sẽ cảnh báo mất dữ liệu dự toán đã lập, nhấn nếu chắc chắn muốn lấy lại mẫu.

4. Sau khi lập biểu, để nộp biểu mẫu lên cấp trên, anh/chị tích chọn các biểu cần nộp, nhấn Nộp biểu.

Lưu ý:

 • Chỉ thực hiện nộp được các biểu mẫu ở trạng thái Chưa nộp hoặc Từ chối.
 • Có thể tích chọn nộp nhiều biểu mẫu cùng lúc.

Cập nhật 12/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?