Nhóm Chương – Loại – Khoản

I. Kiểm tra danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên phần mềm

Giúp đơn vị quản lý và tra cứu nhóm đối tượng sử dụng ngân sách.

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản được cấp trên ban hành, và mặc định tích chọn sử dụng tất cả các danh mục này.

4. Có thể tìm kiếm nhanh Nhóm Chương – Loại – Khoản bằng cách nhập Tên nhóm/Mã Chương/Mã Loại/ Khoản vào ô tìm kiếm.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục

*Lưu ý: Nếu bỏ chọn sử dụng danh mục nào thì khi lập dự toán, danh mục đó sẽ không xuất hiện trong danh mục cần lập dự toán.

– Cách 1: 

  • Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách.
  • Tích chọn Sử dụng để sử dụng, hoặc bỏ Sử dụng để ngưng Sử dụng danh mục đó.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2:

  • Tích chọn một/một số Nhóm Chương – Loại – Khoản.
  • Nhấn chuột phải, chọn Sử dụng để Sử dụng danh mục, chọn Ngưng Sử dụng để không sử dụng danh mục.

III. Xóa danh mục

*Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được Nhóm Chương – Loại – Khoản tự thêm mới và chưa được lập dự toán, không thể xóa danh mục được cấp trên ban hành.

1.  Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại danh mục cần xóa.

2. Chọn  để chắc chắn xóa.

IV. Thêm mới danh mục

1. Nhấn Thêm.

2. Nhập Tên nhóm, chọn Chương, Loại, Khoản cho nhóm vừa thêm.

3. Nhấn Lưu.

V. Sửa danh mục

1. Kích chuột vào danh mục, hoặc chọn biểu tượng cây bút.

2. Sửa Chương, Loại, Khoản, tích Sử dụng để sử dụng hoặc bỏ tích Sử dụng để không sử dụng. Lưu ý: Không sửa được Tên nhóm.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan