Đơn vị trực thuộc

Giúp chuyên viên tại đơn vị quản lý danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc đơn vị mình.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Thiết lập\Đơn vị trực thuộc.

2. Có thể tìm kiếm nhanh đơn vị trực thuộc bằng cách nhập tên đơn vị hoặc mã QHNS vào ô tìm kiếm.

3. Để thêm đơn vị trực thuộc, nhấn Thêm.

 • Nhập thông tin đơn vị cần thêm mới: Mã QHNS, Tên đơn vị, Chương, Cấp NS,…
 • Nhấn Lưu.

4. Để sắp xếp danh sách đơn vị trực thuộc theo nhu cầu, nhấn Sắp xếp.

 • Nhấn chuột vào tên đơn vị cần sắp xếp.
 • Tùy chọn Lên đầu bảng, Lên một dòng, Xuống một dòng hoặc Xuống cuối bảng.
 • Nhấn Lưu.

5. Để tải danh sách đơn vị trực thuộc về máy, nhấn Xuất khẩu.

6. Để thiết lập ẩn/hiện báo cáo cho từng đơn vị trực thuộc, nhấn Thiết lập ẩn/hiện báo cáo.

 • Nhấn Sửa.

 • Tích chọn các đơn vị trực thuộc cần áp dụng thiết lập.
 • Bỏ tích chọn các báo cáo không cần hiển thị, hoặc tích chọn để hiển thị báo cáo đó.
 • Nhấn Lưu.

7. Để thiết lập nhóm đơn vị thì nhấn Thiết lập nhóm đơn vị.

 • Nhấn Thêm nhóm đơn vị.

 • Nhập Mã, Tên nhóm đơn vị cần thêm. Nhấn Lưu.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan