Danh mục Phí, lệ phí

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục thu phí, lệ phí để làm căn cứ lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Phí, lệ phí.

Thêm mới danh mục Phí, lệ phí

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Phí, lệ phí.

3. Nhấn Lưu.

Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Phí, lệ phí

1. Kích đúp chuột vào nội dung Phí, lệ phí.

2. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

3. Nhấn Lưu.

Xóa danh mục Phí, lệ phí

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Phí, lệ phí tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Phí, lệ phí.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Có.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 23/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan