Danh mục CTMT, mục tiêu khác

I. Kiểm tra Danh mục CTMT, Mục tiêu khác

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác.

3. Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh Danh mục CTMT, Mục tiêu khác bằng cách nhập Mã, Tên CTMT, dự án hoặc Loại vào mục tìm kiếm. 

II. Xóa danh mục Chi CTMT, Mục tiêu khác

*Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác tự thêm mới, không thể xóa  danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác.

2. Nhấn để chắc chắn xóa.

III. Thêm mới danh mục CTMT, dự án

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới chương trình mục tiêu.

3. Nhấn Lưu.

IV. Thiết lập nhóm CLK (Chương Loại Khoản)

Trước khi thiết lập nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi, anh/chị cần thiết lập các nhóm CLK trước. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

1. Nhấn Thiết lập nhóm CLK.

2.  Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản Theo nhiệm vụ hay Theo Nhóm Chương – Loại – Khoản.

– Thiết lập Theo nhiệm vụ:

  • Chọn Nhiệm vụ chi trên danh sách. Nhấn Sửa.

  • Tích chọn/bỏ tích chọn các nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ.
  • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản khác.

– Thiết lập Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.

  • Tích chọn Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.
  • Chọn Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách. Nhấn Sửa.

  • Tích chọn các nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản này.
  • Nhấn Lưu.

3. Tại màn hình danh mục Chi CTMT, Mục tiêu khác, các nhiệm vụ chi được thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản sẽ được hiển thị tại cột Nhóm CLK.

Anh/chị thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác như hướng dẫn ở trên.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan