Danh mục Thu HĐSN và dịch vụ

I. Kiểm tra danh mục Thu HĐSN và dịch vụ

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Thu HĐSN và dịch vụ cấp trên ban hành, và tích chọn sử dụng tất cả các danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

4. Có thể tìm kiếm nhanh Danh mục Thu HĐSN và dịch vụ bằng cách nhập Mã/Tên Khoản Thu/Hoạt động thu hoặc Loại thu HĐSN và dịch vụ vào mục tìm kiếm.

5. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục đã Tích chọn sử dụng/không sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu HĐSN, dịch vụ.

*Lưu ý: Nếu bỏ chọn sử dụng danh mục nào thì khi lập dự toán, danh mục đó sẽ không xuất hiện trong danh mục cần lập dự toán.

– Cách 1:

  • Kích đúp chuột vào nội dung Thu HĐSN và dịch vụ.
  • Tích chọn/bỏ tích chọn sử dụng danh mục.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2:

  • Tích chọn một/một số danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.
  • Nhấn chuột phải, chọn Sử dụng để Sử dụng danh mục, chọn Ngưng Sử dụng để không sử dụng danh mục.

III. Xóa danh mục Thu HĐSN và dịch vụ

*Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Thu HĐSN, dịch vụ tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Thu HĐSN, dịch vụ.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Có.

IV. Thêm mới danh mục Thu HĐSN và dịch vụ

1. Nhấn Thêm mới.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Thu HĐSN, dịch vụ. 

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan