1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Đơn vị HCSN cấp dưới nộp và xem kết quả

Đơn vị HCSN cấp dưới nộp và xem kết quả

Giúp đơn vị nộp dự toán cho đơn vị cấp trên và xem kết quả nộp dự toán.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Nộp dự toán lên cấp trên

 • Vào menu Lập dự toán\Lập dự toán theo nhu cầu, chọn tab Nộp và xem kết quả.
 • Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

 • Chương trình tự động Tổng hợp dự toán. Nhấn Nộp cấp trên để nộp dự toán cho đơn vị cấp trên.

II. Xem kết quả nộp dự toán

1. Các trạng thái cấp trên duyệt dự toán Thu – Chi

Sau khi nộp dự toán cấp trên tiến hành thẩm định và phản hồi lại dự toán của đơn vị. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị trạng thái của dự toán như sau:

– Với các dự toán có trạng thái Đã kiểm tra, nghĩa là cấp trên đã kiểm tra dự toán của đơn vị. Anh/chị có thể chọn:

 • Biên bản kiểm tra: để xem kết quả dự toán được cấp trên phê duyệt sau kiểm tra.
 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

– Với các dự toán có trạng thái Cần sửa, nghĩa là cấp trên yêu cầu sửa lại dự toán. Anh/chị có thể chọn:

  • Xem góp ý: để đọc góp ý từ cấp trên (nếu có).
  • Biên bản kiểm tra: để xem dự toán cấp trên gửi phản hồi.
  • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

2. Xem biên bản kiểm tra phản hồi từ cấp trên 

 • Chọn Biên bản kiểm tra.

 • Để xem kết quả phê duyệt nội dung mà đơn vị đề xuất lên cấp trên:
  • Chọn Kết quả phê duyệt nội dung.

  • Chọn từng tab Chi thường xuyên; Chi đầu tư phát triển; Chi CTMT, mục tiêu khác; Thu phí, lệ phí; Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ để xem kết quả phê duyệt các nội dung đề xuất.

 • Chọn vào nội dung chi tiết (màu xanh) để xem kết quả phê duyệt cụ thể.

3. Xem kết quả kiểm tra dự toán thu
 • Chọn vào nội dung thu (màu xanh).
 • Anh/chị xem được: Số nhu cầu, Số kiểm tra, Chênh lệchNội dung góp ý (nếu có) tại tab Số liệu dự toán.
 • Nếu có góp ý của cấp trên cho nội dung thu này thì xem tại phần Nội dung góp ý.

 • Xem kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

4. Xem kết quả kiểm tra dự toán chi
 • Chọn nội dung chi (màu xanh), xem kết quả kiểm tra dự toán của cấp trên tại tab Số liệu dự toán.

 • Xem kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan