1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Đơn vị HCSN cấp dưới nộp và xem kết quả

Đơn vị HCSN cấp dưới nộp và xem kết quả

Giúp đơn vị nộp dự toán cho đơn vị cấp trên và xem kết quả nộp dự toán.

 • Vào menu Lập dự toán\Lập dự toán theo nhu cầu.
 • Chọn tab Nộp và xem kết quả.

A. Nộp dự toán lên cấp trên

 • Nếu là lần đầu nộp dự toán thì nhấn Khởi tạo nộp.

 • Chương trình tự động Tổng hợp dự toán.
 • Nhấn Nộp cấp trên để nộp dự toán cho đơn vị cấp trên.

B. Xem kết quả nộp dự toán

– Với các dự toán có trạng thái Đã duyệt, nghĩa là cấp trên đã phê duyệt dự toán của đơn vị. Anh/chị có thể chọn:

 • Biên bản kiểm tra: để xem kết quả dự toán được cấp trên phê duyệt sau kiểm tra.
 • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

– Với các dự toán có trạng thái Cần sửa, nghĩa là cấp trên yêu cầu sửa lại dự toán. Anh/chị có thể chọn:

  • Xem góp ý: để đọc góp ý từ cấp trên (nếu có).
  • Biên bản kiểm tra: để xem dự toán cấp trên gửi phản hồi.
  • Dự toán nhu cầu: để xem dự toán mà đơn vị nộp lên cấp trên.

1. Để xem biên bản kiểm tra cấp trên phản hồi, anh/chị chọn Biên bản kiểm tra.

2. Phần mềm hiển thị biên bản kiểm tra dự toán tổng hợp. Để xem kết quả phê duyệt nội dung mà đơn vị đề xuất lên cấp trên:

 • Chọn Kết quả phê duyệt nội dung.

 • Chọn từng tab Chi thường xuyên; Chi đầu tư phát triển; Chi CTMT, mục tiêu khác; Thu phí, lệ phí; Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ để xem kết quả phê duyệt các nội dung đề xuất.

3. Anh/chị có thể xem được kết quả phê duyệt cụ thể bằng cách chọn vào nội dung con chi tiết (màu xanh).

– Xem kết quả kiểm tra dự toán thu:

 • Anh/chị xem được: Số nhu cầu, Số kiểm tra, Chênh lệchNội dung góp ý (nếu có) tại tab Số liệu dự toán.

 • Ngoài ra, anh/chị cũng xem được kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

– Xem kết quả kiểm tra dự toán chi:

 • Anh/chị xem được kết quả kiểm tra dự toán của cấp trên tại tab Số liệu dự toán.

 • Ngoài ra, anh/chị cũng xem được kết quả kiểm tra phần thuyết minh chi tiết tại tab Thuyết minh (nếu có).

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan