1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở tài chính kiểm tra đơn vị HCSN cấp 3 trực thuộc

Sở tài chính kiểm tra đơn vị HCSN cấp 3 trực thuộc

I. Phê duyệt các nội dung cấp dưới tự thêm mới khác với danh mục của STC

1. Trường hợp danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu và không có chênh lệch với danh mục của đơn vị chủ quản thì sẽ không hiển thị thông báo màu vàng.

2. Trường hợp danh mục của đơn vị cấp dưới có phát sinh dữ liệu và có chênh lệch với danh mục của đơn vị chủ quản thì sẽ hiển thị thông báo màu vàng.

3. Các nội dung được thêm mới sẽ hiển thị bằng biểu tượng như hình minh họa để đơn vị chủ quản biết.

4. Nhấn Phê duyệt nội dung để chuyển sang giao diện phê duyệt các nội dung đề xuất của cấp dưới.

5. Các danh mục có nội dung được cấp dưới đề xuất khác với danh mục của đơn vị chủ quản sẽ hiển thị bằng số cho đơn vị chủ quản biết.

Ví dụ:

 • Danh mục Chi thường xuyên có 1 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi đầu tư phát triển có 2 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Thu phí, lệ phí có 3 nội dung được cấp dưới đề xuất.
 • Danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác, Thu HĐSN và dịch vụ không có nội dung nào được cấp dưới đề xuất.

6. Để phê duyệt nội dung, anh/chị chọn nội dung chi tiết nhất và lựa chọn: Duyệt thêm hay Gộp nội dung hay Từ chối.

 • Nếu chọn Duyệt thêm: Thêm mới nội dung này vào danh mục của đơn vị chủ quản và sau khi thêm mới sẽ được hiển thị tại menu Danh mục.
  • Nhấn Duyệt thêm phần mềm hiển thị các thông tin của nội dung của cấp dưới đề xuất. Anh/chị có thể sửa lại Tên nhiệm vụ hoặc 1 số thông tin khác (được phép sửa).
  • Nhấn Lưu.

  • Sau khi nội dung được được duyệt thêm vào danh mục thì sẽ có Trạng thái là Đã duyệt.
  • Xem Kết quả phê duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung thu/chi, Ghi chú là Đã thêm vào danh mục.

 • Nếu chọn Gộp nội dung: Gộp nội dung này vào 1 nội dung chi tiết nhất trong danh mục của đơn vị chủ quản và sau khi gộp sẽ hiển thị tại menu Danh mục.
  • Nhấn Gộp nội dung.
  • Tích chọn nội dung chi tiết nhất trong danh mục muốn gộp vào. Ví dụ: Gộp nội dung Chi nâng lương vào nội dung Chi tiền lương của đơn vị chủ quản.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi nội dung được được gộp vào 1 nội dung khác thì sẽ có Trạng thái là Đã gộp.
  • Xem kết quả duyệt bao gồm: Mã, Tên nội dung thu/chi, Ghi chú là Đã gộp từ… với…

 • Nếu chọn Từ chối: Đơn vị chủ quản từ chối phê duyệt nội dung cấp dưới đề xuất và nội dung này sẽ không xuất hiện tại phần Dự toán kiểm tra nữa.
  • Nhấn Từ chối.
  • Nhập Lý do từ chối. Nhấn Đồng ý.

  • Sau khi từ chối thì sẽ có Trạng thái là Đã từ chối.
  • Xem Kết quả phê duyệt tại phần Ghi chú, Mã Tên nội dung thu/chi sẽ được để trống.

Lưu ý: Khi chưa gửi phản hồi hoặc xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán cho đơn vị cấp dưới thì đơn vị chủ quản vẫn có thể thay đổi được hình thức phê duyệt nội dung.

Ví dụ ban đầu là Duyệt thêm nhưng sau có thể thay đổi lại là Gộp nội dung hoặc Từ chối.

6. Sau khi phê duyệt hết các nội dung cấp dưới đề xuất thì phần mềm hiển thị thông báo màu xanh (như hình minh họa).

7. Đơn vị chủ quản lập biên bản kiểm tra bằng cách nhấn Lập biên bản kiểm tra.

8. Ngoài ra, anh/chị có thể in bảng tổng hợp dự toán thu – chi bằng cách nhấn In.

II. Lập biên bản kiểm tra và kiểm tra dự toán cấp dưới

1. Sau khi nhấn Lập biên bản kiểm tra trên giao diện Phê duyệt nội dung hoặc chọn tab Dự toán kiểm tra thì phần mềm chuyển sang tab Dự toán kiểm tra.

2. Phần mềm hiển thị biên bản kiểm tra tổng hợp dự toán thu – chi của cấp dưới gửi lên. Anh/chị có thể chọn vào biểu tượng 3 chấm để tùy chọn một số tiện ích.

 • Nếu là lần đầu lập biên bản kiểm tra thì nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

 • Chọn lấy nhanh số kiểm tra:
  • Tạo mới: Tạo mới số kiểm tra.
  • Lấy theo số nhu cầu: Lấy theo số nhu cầu đơn vị cấp dưới gửi cho Sở tài chính.
  • Lấy theo số kiểm tra gần nhất: Lấy theo số liệu mà Sở tài chính kiểm tra đơn vị cấp dưới lần gần nhất. 
  • Nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

 • Nếu là lần kiểm tra thứ 2 trở đi thì anh/chị có thể nhấn Lấy số kiểm tra theo số kiểm tra gần nhất để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số kiểm tra của biên bản gần nhất để đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.
 • Nếu nhấn Kết quả phê duyệt nội dung => Phần mềm chuyển sang giao diện Phê duyệt nội dung để đơn vị chủ quản phê duyệt hoặc thay đổi việc phê duyệt trước đó. Để phê duyệt, xem lại hướng dẫn ở phần I.

 • Nhấn Sửa nhóm CLK (Chương Loại Khoản) nếu muốn sửa lại nhóm CLK:
  • Chọn lại Chương, Khoản cho từng nhóm (nếu muốn).
  • Nhấn Lưu.

– Kiểm tra dự toán thu

1. Để nhập lại Số kiểm tra nếu khác với Số nhu cầu thì đơn vị chủ quản chọn nội dung thu chi tiết nhất (màu xanh).

2. Nhập lại Số kiểm tra. Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

3. Nếu muốn lấy nhanh số kiểm tra = số nhu cầu thì nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.

4. Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới.

5. Nhấn Lưu.

6. Với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.

7. Với các chỉ tiêu có góp ý cho cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

– Kiểm tra dự toán chi

1. Kéo thanh cuộn để xem dự toán chi của cấp dưới gửi lên.

2. Để nhập lại Số kiểm tra nếu khác với Số nhu cầu thì anh/chị chọn nội dung chi chi tiết nhất (có màu xanh).

3. Nhập lại Số kiểm tra hoặc chọn lại Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT.

=> Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

4. Có thể Sao chép thành 1 dòng mới khác hoặc nhấn Thêm dòng nếu muốn thêm bộ MLNS cho chỉ tiêu chi này. Hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa dòng.

5. Nếu muốn lấy nhanh số kiểm tra = số nhu cầu thì nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.

6. Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới.

7. Nhấn Lưu.

8. Với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.

9. Với các chỉ tiêu có góp ý cho cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

10. Nhấn In để in biên bản kiểm tra dự toán.

III. Xác nhận hoàn thành/gửi trả dự toán cho cấp dưới

TH 1: Gửi phản hồi cho cấp dưới

 • Nếu muốn cấp dưới lập lại dự toán, nhấn Gửi phản hồi để gửi trả dự toán cho cấp dưới.
 • Nhập Nội dung góp ý cho cấp dưới. Nhấn Đồng ý.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đã gửi phản hồi, đơn vị chủ quản xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

 • Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được phản hồi về dự toán đơn vị chủ quản đã kiểm tra và chỉnh sửa lại dự toán để nộp lại cho đơn vị chủ quản.
 • Sau khi cấp dưới nộp lại dự toán, đơn vị chủ quản sẽ thực hiện kiểm tra như các thao tác hướng dẫn ở trên.

– TH 2: Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới.

 • Nếu đồng ý với dự toán của đơn vị cấp dưới, nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đã hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp chưa Gửi phản hồi hoặc chưa Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán thì:

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đang kiểm tra.
 • Nhấn Xem biên bản để xem chi tiết.
 • Nhấn Xóa để xóa biên bản kiểm tra.
 • Sau khi xóa biên bản kiểm tra có thể lập lại bằng cách nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan