1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở Tài chính nhận phương án từ cấp trên

Sở Tài chính nhận phương án từ cấp trên

Giúp Sở tài chính nhận phương án phân bổ từ Bộ tài chính cho năm ngân sách.

Các bước thực hiện:

I. Thêm phương án phân bổ từ cấp trên

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án từ cấp trên.

2. Nhấn Thêm phương án để thêm mới phương án phân bổ từ Bộ tài chính.

3. Nhập Tên phương án, Tên quyết định, Số quyết định, Ngày quyết định.

4. Nhấn Lưu.

5. Nhấn Xem/Sửa để nhập chi tiết phương án phân bổ Bộ tài chính giao vào phần mềm.

II. Nhập số phân bổ từ phương án cấp trên vào phần mềm

– Thu Ngân sách nhà nước

1. Phần mềm lấy lên danh sách Thu Ngân sách nhà nước từ Danh mục Thu NSNN.

2. Nhập số Dự toán cho các nội dung chi tiết. Phần mềm tự động tính dự toán cho nội dung cha.

3. Tích chọn Không cộng lên tổng vào chỉ tiêu con anh/chị không muốn cộng dự toán lên chỉ tiêu cha.

Còn nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ tự động lấy dự toán chỉ tiêu cha = dự toán các chỉ tiêu con.

4. Nhấn Lưu.

5. Trường hợp muốn thêm mới nội dung thu NSNN vào bảng phân bổ thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm nội dung.
 • Tích chọn các nội dung cần thêm mới.
 • Nhấn Lưu.

 • Nhập số phân bổ cho nội dung mới thêm vào cột Dự toán.

6. Trường hợp muốn xóa nội dung nào trên bảng phân bổ, nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung cần xóa. Nhấn để chắc chắn muốn xóa.

– Chi đầu tư phát triển

1. Chọn phần Chi đầu tư phát triển.

2. Nhập số phân bổ cho 5 nội dung chi đầu tư phát triển vào cột Dự toán.

3. Nhấn Lưu.

– Chi thường xuyên

1. Chọn phần Chi thường xuyên.

2. Nhập số phân bổ cho từng lĩnh vực vào cột Dự toán.

3. Nhấn Lưu.

4. Nhấn Xóa vào lĩnh vực để xóa lĩnh vực đó ra khỏi bảng phân bổ Chi thường xuyên.

5. Trường hợp xóa nhầm lĩnh vực và muốn thêm mới lĩnh vực vào bảng phân bổ thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm lĩnh vực.
 • Tích chọn lĩnh vực cần thêm mới.
 • Nhấn Lưu.

 • Nhập số phân bổ cho lĩnh vực vừa thêm vào cột Dự toán.
 • Nhấn Lưu.

– Chi khác

1. Chọn phần Chi khác.

2. Nhập số phân bổ cho 3 nội dung chi khác vào cột Dự toán.

3. Nhấn Lưu.

– Bổ sung cân đối ngân sách

1. Chọn phần Bổ sung cân đối ngân sách.

2. Nhập số phân bổ cho 2 nội dung chi khác vào cột Dự toán.

3. Nhấn Lưu.

– Bổ sung có mục tiêu

1. Chọn phần Bổ sung có mục tiêu.

2. Nhập số phân bổ vào cột Đầu tư, Thường xuyên cho các nội dung của phần Nguồn vốn trong nước và Nguồn vốn ngoài nước.

3. Tích chọn Không cộng lên cha vào chỉ tiêu con anh/chị không muốn cộng dự toán lên chỉ tiêu cha.

Còn nếu không tích chọn thì phần mềm sẽ tự động lấy dự toán chỉ tiêu cha = dự toán các chỉ tiêu con.

4. Nhấn Lưu.

5. Trường hợp muốn thêm mới nội dung vào bảng phân bổ thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm nội dung hoặc nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại phần Nguồn vốn trong nước hoặc Nguồn vốn trong nước.
 • Chọn nguồn vốn: Nguồn vốn trong nước hay Nguồn vốn ngoài nước.
 • Chọn danh mục là Chi CTMT, MT khác hay Chi thường xuyên.
 • Nhấn Lưu.

 • Anh/chị nhập số phân bổ cho nội dung vừa thêm vào cột Đầu tư hay Thường xuyên.
 • Nhấn Lưu.

6. Trường hợp muốn xóa nội dung nào trên bảng phân bổ, nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung cần xóa. Nhấn để chắc chắn muốn xóa.

III. Xóa phương án phân bổ

1. Tại màn hình Nhận phương án phân bổ từ cấp trên, phần mềm hiển thị danh sách các phương án phân bổ từ cấp trên.

2. Để xóa phương án phân bổ nào chưa dùng để thực hiện phân bổ thì anh/chị nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.

3. Nhấn để chắc chắn muốn xóa. 

4. Anh/chị không thể xóa được phương án phân bổ đã được dùng để thực hiện phân bổ.

Nếu nhấn Xóa, phần mềm hiển thị thông báo sau.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan