Sở Tài chính thực hiện phân bổ

PM giúp Sở tài chính (STC) thực hiện phân bổ dự toán cho các đơn vị cấp dưới.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

A. Thêm phương án phân bổ

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Thực hiện phân bổ.

2. Nhấn Thêm phương án.

3. Nhập Tên phương án.

4. Chọn phương án phân bổ được nhận từ cấp trên.

5. Có thể chọn ngày phê duyệt hoặc để trống.

6. Nhấn Lưu.

Sau khi thêm phương án phần mềm tự động vào màn hình phân bổ chi tiết.

7. Sau khi lập xong phương án phân bổ, anh/chị có thể nhân bản thêm một phương án phân bổ hoặc xóa phương án phân bổ đó đi.

B. Thực hiện phân bổ

 • Nhấn Xem/Sửa tại phương án phân bổ cần thực hiện phân bổ chi tiết.

 • Anh chị sẽ thực hiện phân bổ cho các đơn vị theo các nội dung như sau: Thu NSNN, Thu khác, Chi đầu tư phát triển, Chi đầu tư thường xuyên, Chi khác, Bổ sung có mục tiêu từ NSTW, NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện, NS cấp Tỉnh BSCĐ cho NS cấp Huyện.

I. Thu Ngân sách nhà nước

1. Chọn tab Thu Ngân sách nhà nước.

2. Phần mềm hiển thị danh sách các nội dung thu được lấy từ danh mục Thu Ngân sách nhà nước và danh sách các đơn vị cấp dưới thuộc địa bàn Sở Tài chính.

3.  Để phân bổ dự toán cho các đơn vị, thực hiện như sau:

  • Chọn chỉ tiêu con cần thực hiện phân bổ dự toán.
  • Nhấn Sửa.

 • Nhập Tổng thu NSNN.
 • Nhập Số % TW hưởng. Phần mềm tự tính cột NSTW.
 • Nhập Số % Tỉnh hưởng. Phần mềm tự tính cột NS cấp Tỉnh.
 • Nhập Số % toàn Huyện hưởng. Phần mềm tự tính NS cấp Huyện.
 • Phần mềm tự động tính Thu NSĐP.

 • Không cộng lên tổng
  • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
  • Nếu tất cả nội dung con của 1 nôi dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

 • Nhấn Lưu.
 • Các chỉ tiêu khác anh/chị thực hiện phân bổ tương tự.

4. Trường hợp muốn xóa nội dung nào trên bảng phân bổ, nhấn vào biểu tượng thùng rác. Nhấn Có để chắc chắn muốn xóa.

– Trường hợp xóa nội dung cha phần mềm tự động xóa tất cả nội dung con.
– Khi anh/chị xóa hết nội dung con của 1 nội dung cha, phần mềm tự động xóa nội dung cha nếu nội dung cha đó không được nhập liệu.

5. Trường hợp anh/chị xóa nhầm nội dung có thể bổ sung lại vào bảng phân bổ thì thực hiện như sau:

 • Nhấn Thêm nội dung.
 • Tích chọn các nội dung cần thêm mới.

Lưu ý: 

  • Nếu tích chọn nội dung con, phần mềm tự động thêm tích chọn cho nội dung cha.
  • Nếu tích chọn nội dung cha, phần mềm tự động thêm tích chọn cho tất cả các nội dung con thuộc nội dung cha đó.
 • Nhấn Lưu.
 • Thực hiện phân bổ cho các nội dung mới thêm như hướng dẫn trên.

II. Thu khác

1. Chọn tab Thu khác.

2. Chọn Nội dung thu cần phân bổ dự toán. Phần mềm đã lấy lên 4 nội dung thu cần phân bổ dự toán.

  • Đối với nội dung Thu kết dư ngân sách nhà nước Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: phần mềm lấy lên danh sách tất cả các đơn vị thuộc địa bàn Sở Tài chính.
  • Đối với nội dung Thu từ quỹ dự trữ tài chínhThu vay bù đắp bội chi: phần mềm chỉ lấy lên đơn vị Tỉnh.

3. Nhập Số phân bổ dự toán phân bổ cho các đơn vị.

4. Nhấn Lưu.

III. Chi đầu tư phát triển

1. Chọn tab Chi đầu tư phát triển.

2. Đối với phân bổ Chi đầu tư phát triển cần thực hiện phân bổ theo 2 nội dung:

  • Chia theo nguồn kinh phí.
  • Chia theo lĩnh vực.

3. Chọn nội dung chi cần phân bổ dự toán.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhập Số phân bổ dự toán cho các đơn vị tại cột dự toán.

6. Nhấn Lưu.

7. Với các nội dung khác thì thực hiện tương tự.

8. Dòng Tổng sẽ được tự động lấy bằng dòng Chia theo nguồn kinh phí và bằng tổng các chỉ tiêu từ 1 – 5.

IV. Chi thường xuyên

1. Chọn tab Chi thường xuyên.

 – Thực hiện phân bổ theo NS cấp Tỉnh.

1. Chọn tab Chi thường xuyên.

2. Chọn tab NS cấp Tỉnh, nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

1. Tích chọn vào Gồm dữ liệu lập và cân đối nếu anh chị muốn tải file mẫu có đầy đủ dữ liệu lập và cân đối (đã được tạo từ menu lập và cân đối từ trước).

2. Nhấn Tải về tệp mẫu.

3. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

3. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

4. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra số liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

 2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

  • Nhấn Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.
  • Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.
  • Nhấn Quay lại để tải tệp đã chỉnh sửa lên.

  • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

  • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình Nhập khẩu.

 – Thực hiện phân bổ theo NS cấp Huyện.

1. Chọn tab Chi thường xuyên.

2. Chọn tab NS cấp Huyện nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu dữ liệu.

Bước 1: Chọn tệp nguồn

Phần mềm tự tích chọn vào Lĩnh vực trọng yếu. Trường hợp anh/chị muốn bỏ lĩnh vực nào thì bỏ tích chọn tại lĩnh vực đó.

1. Tích chọn vào Gồm dữ liệu lập và cân đối nếu anh chị muốn tải file mẫu có đầy đủ dữ liệu lập và cân đối (đã được tạo từ menu lập và cân đối từ trước).

2. Nhấn Tải về tệp mẫu.

3. Mở tệp đã tải và nhập liệu cho các nội dung chỉ tiêu phân bổ dự toán.

4. Có thể kéo/thả tệp dữ liệu đã hoặc nhấn Bấm vào đây để thực hiện tải file đã có đầy đủ đủ dữ liệu đã nhập liệu lên chương trình.

5. Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu

Sau khi tải tệp lên, phần mềm sẽ tự động kiểm tra số liệu và thông báo bản khi hợp lệ/ không hợp lệ.

1. Trường hợp tất cả các bản ghi đều hợp lệ phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Nhấn Tiếp tục để hoàn thành kiểm tra số liệu.

2. Trường hợp có bản ghi không hợp lệ.

 • Nhấm Tải tệp kiểm tra về để xem chi tiết.
 • Sửa dữ liệu trong tệp kiểm tra theo lỗi chương trình thông báo tại mục Danh sách bản ghi lỗi.

 • Nhấn Quay lại và tải tệp đã chỉnh sửa lên.
 • Sau khi tải tệp lên, nhấn Tiếp tục.

 • Phần mềm sẽ hiển thị dữ liệu đã hợp lệ hay chưa. Nếu kiểm tra thấy không còn bản ghi nào báo lỗi. Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn để đè số liệu vào số liệu đã có trên phần mềm.

Bước 3: Kết quả nhập khẩu

1. Phần mềm hiển thị số bản ghi đã nhập thành công và bản ghi nhập không thành công. 

2. Nếu tất cả các bản ghi nhập thành công. Nhấn Đóng để hoàn thành quá trình nhập khẩu.

V. Chi khác

1. Chọn tab Chi khác.

2. Chọn Nội dung chi cần phân bổ dự toán.

  • Đối với nội dung Chi dự phòng ngân sách, Chi tạo nguồn lực CCTL Chi chuyển nguồn sang năm sau: phần mềm lấy lên danh sách các đơn vị thuộc Sở Tài chính. 
  • Đối với nội dung Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vayChi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: phần mềm chỉ lấy lên đơn vị Tỉnh.

3. Nhấn Sửa.

4. Nhập Số phân bổ dự toán phân bổ cho các đơn vị tại cột Dự toán.

5. Nhấn Lưu.

VI. Bổ sung có mục tiêu từ NSTW

– Bổ sung có mục tiêu từ NSTW – Đầu tư

1. Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NSTW\Đầu tư.

2. Phần mềm hiển thị:

 • Danh sách các nhiệm vụ thuộc Nguồn vốn trong nướcNguồn vốn ngoài nước. Các nhiệm vụ được lấy từ phương án phân bổ từ cấp trên.
 • Danh sách các đơn vị cấp dưới thuộc địa bàn Sở Tài chính.

3. Nội dung phân bổ:

Các nội dung nằm bên dưới dòng Trong đóBao gồm:

 • Tự động được cộng lên nội dung cha. 
 • Nếu tích chọn Không cộng lên tổng thì số liệu ở nội dung con sẽ không được cộng lên nội dung cha.
 • Số liệu không được cộng vào dòng Nguồn vốn trong nước, Nguồn vốn ngoài nước.

Ví dụ: Khi anh/chị chọn nội dung con 1.1.2.1.1 để phân bổ, nếu tích chọn Không cộng lên tổng thì số liệu sẽ không được cộng lên nội dung cha 1.1.2.1 -> 1.1.2  -> 1.1 mà không cộng lên dòng 1. Nguồn vốn trong nước.

4. Nhập liệu vào dòng Nguồn vốn trong nước, Nguồn vốn ngoài nước và các nội dung con dưới dòng Trong đóBao gồm.

5. Chọn nhiệm vụ cần thực hiện phân bổ dự toán. 

6. Nhấn Sửa.

7. Nhập số phân bổ tại cột Dự toán. Phần mềm tự động tính phân bổ cho nội dung cha.

8. Nhấn Lưu.

9. Phần mềm tự tính Tổng bổ sung có mục tiêu = Nguồn vốn trong nước + Nguồn vốn ngoài nước.

–  Bổ sung có mục tiêu từ NSTW – Thường xuyên

1. Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NSTW\Thường xuyên.

2. Phần mềm hiển thị: 

 • Danh sách các nhiệm vụ thuộc Nguồn vốn trong nước và Nguồn vốn ngoài nước. Các nhiệm vụ được lấy từ phương án phân bổ từ cấp trên.
 • Danh sách các đơn vị cấp dưới khi Nguồn vốn trong nước để phân bổ hoặc các lĩnh vực khi chọn các nhiệm vụ con để phân bổ.

3. Nội dung phân bổ:

Các nội dung nằm bên dưới dòng Trong đó và Bao gồm:

 • Được cộng lên nội dung cha.
 • Nội dung dòng Nguồn vốn trong nước, Nguồn vốn ngoài nước không cần nhập mà được tự tính bằng tổng các nhiệm vụ con (trường hợp tích chọn Không cộng lên tổng thì sẽ không được cộng lên nội dung cha)

Ví dụ: Khi anh/chị chọn nội dung con 1.1.1.1 để phân bổ, nếu không tích chọn vào Không cộng lên tổng thì số liệu sẽ được cộng lên nội dung cha 1.1.1 -> 1.1 -> 1.

4. Chọn nội dung con phân bổ dự toán (các nội dung con dưới dòng Trong đó và Bao gồm)

5. Nhấn Sửa.

6. Để thực hiện phân bổ cho các đơn vị, thực hiện như sau:

– Trường hợp tích chọn Phân bổ chi tiết BSMT đưa vào cân đối.

 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Lĩnh vực.
 • Chọn Đơn vị.
 • Nhập số BSMT.
 • Nhập số BSMT đưa vào cân đối.
 • Nhấn Lưu.

– Trường hợp không tích chọn Phân bổ chi tiết BSMT đưa vào cân đối.

 • Nhập số phân bổ tại cột Dự toán. Phần mềm tự động tính phân bổ cho nội dung cha.
 • Nhấn Thêm dòng.
 • Chọn Lĩnh vực.
 • Chọn Đơn vị.
 • Nhập số Dự toán. Phần mềm tự cộng số liệu lên nội dung cha.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Chỉ tích chọn Bổ sung mục tiêu đưa vào cân đối ở các nội dung con.

VII. NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện

 – NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện – Đầu tư

1. Chọn tab NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện\Đầu tư

2. Phần mềm hiển thị:

 • Danh sách các nội dung thuộc Nguồn vốn trong nước và Nguồn vốn ngoài nước.
 • Các lĩnh vực được lấy từ danh mục Lĩnh vực.

3. Chọn nội dung con cần thực hiện phân bổ dự toán.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

 • Chọn lĩnh vực phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

 6. Không cộng lên tổng

 • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
 • Nếu tất cả nội dung con của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

7. Tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối để đánh dấu lại số liệu này hiển thị lên báo cáo Chi thường xuyên hay Chi CMMT, mục tiêu khác.

8. Nhập số BSMT đưa vào cân đối.

9. Nhấn Lưu.

10. Để tiến hành phân bổ thêm các nội dung khác anh/chị làm tương tự.

 – NS cấp tỉnh BSMT cho NS cấp Huyện – Thường xuyên

1 .Chọn tab Bổ sung có mục tiêu từ NSTW\Thường xuyên.

2. Phần mềm hiển thị: danh sách các nội dung phân bổ và màn hình các lĩnh vực lấy từ danh mục Lĩnh vực.

3. Chọn nhiệm vụ con cần thực hiện phân bổ dự toán.

4. Nhấn Sửa.

5. Nhấn Thêm dòng để thêm nội dung phân bổ dự toán.

 • Chọn lĩnh vực phân bổ dự toán tại cột Lĩnh vực.
 • Chọn đơn vị thực hiện phân bổ dự toán tại cột Đơn vị.
 • Nhập số liệu dự toán cho lĩnh vực thuộc đơn vị dự toán tại cột Dự toán.

 6. Không cộng lên tổng

 • Tích chọn Không cộng lên tổng vào nội dung con mà anh/chị không muốn cộng chỉ tiêu lên nội dung cha.
 • Nếu tất cả nội dung con của 1 nội dung cha được tích chọn Không cộng lên tổng thì nội dung cha phải nhập liệu cho từng đơn vị.

7. Tích chọn Phân bổ chi BSMT đưa vào cân đối để đánh dấu lại số liệu này ở dự toán Chi thường xuyên hay Chi CMMT, mục tiêu khác.

8. Nhập số BSMT đưa vào cân đối.

9. Nhấn Lưu.

10. Để tiến hành phân bổ thêm các nội dung khác anh/chị làm tương tự.

11. Trường hợp anh/chị muốn xóa một nội dung thì thực hiện như sau:

 • Nhấn vào biểu tượng thùng rác để thực hiện.
 • Nhấn để chắc chắn xóa.

12. Trường hợp anh chị muốn nhân bản một nội dung thì nhấn vào biểu tượng nhân bản để thêm một nội dung tương tự.

VIII. NS cấp Tỉnh BSCĐ cho NS cấp Huyện

1. Chọn tab NS cấp Tỉnh BSCĐ cho NS cấp Huyện

2. Chọn nội dung đã được lấy lên để thực hiện phân bổ dự toán gồm: Bổ sung cân đối ổn định, Bổ sung thực hiện cả cách tiền lương.

3. Nhấn Sửa.

4. Nhập số dự toán cho các đơn vị dự toán cấp Huyện tại cột Dự toán. Phần mềm tự động tính tổng cho nội dung dự toán.

5. Nhấn Lưu.

IX. Tổng hợp phân bổ dự toán

1. Sau khi đã thực hiện phân bổ, anh/chị có thể xem tổng hợp phân bổ dự toán của toàn tỉnh… toàn bộ số liệu phân bổ dự toán tại tab Tổng hợp phân bổ dự toán.

2. Anh/chị có thể xem được nội dung phân bổ của Dự toán thu, Dự toán chiCân đối.

3. Nhấn vào Xem tổng quan để xem toàn bộ nội dung phân bổ dự toán.

4. Nhấn vào Xem theo đơn vị và chọn đơn vị để xem số liệu phân bổ của đơn vị đó.

C. Phê duyệt phương án phân bổ

Sau khi thực hiện phân bổ, anh/chị cần phê duyệt phương án phân bổ để lập quyết định giao.

1. Chọn Phê duyệt.

2. Chọn Ngày phê duyệt. Nhấn Lưu

3. Sau khi nhập Ngày phê duyệt, phương án phân bổ sẽ tự động chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt.

Lưu ý:

 • Anh/chị chỉ có thể phê duyệt 1 phương án phân bổ. 
 • Phương án phân bổ ở trạng thái Đã phê duyệt sẽ không thể sửa. Nếu anh/chị muốn sửa phải thực hiện Hủy duyệt phương án phân bổ đó.

4. Trường hợp muốn phê duyệt cho 1 phương án phân bổ khác, anh/chị phải thực hiện hủy duyệt phương án phân bổ đã duyệt bằng cách nhấn Hủy duyệt.

5. Phương án phân bổ trở về trạng thái Chưa phê duyệt. Anh/chị có thể thực hiện sửa hoặc phê duyệt phương án phân bổ khác.

D. Xóa phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn xóa một phương án phân bổ thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại Phương án phân bổ muốn xóa.

2. Nhấn để chắc chắn xóa phương án phân bổ đó.

3. Trường hợp phương án phân bổ đã được phê duyệt và lập quyết định giao gửi cho cấp dưới thì anh/chị sẽ không thể xóa được. Nếu muốn xóa, anh/chị phải Thu hồi quyết định giao và Hủy duyệt phương án phân bổ.

E. Sao chép phương án phân bổ

Trường hợp anh/chị muốn sao chép một phương án phân bổ để gửi cho đơn vị cấp dưới thì thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng nhân bản tại Phương án phân bổ muốn sao chép.

2. Nhập Tên phương án phân bổ.

3. Nhập Ngày phê duyệt hoặc để trống.

4. Nhấn Lưu. 

 

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan