1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đơn vị HCSN cấp dưới tổng hợp dự toán

Đơn vị HCSN cấp dưới tổng hợp dự toán

Sau khi lập Dự toán thuDự toán chiNhập dữ liệu thu năm trước, Nhập dữ liệu chi năm trước, phần mềm tự động tổng hợp dự toán thu, chi.

  • Vào menu Lập dự toán\Lập dự toán theo nhu cầu, chọn tab Tổng hợp dự toán.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan