Danh mục Loại – Khoản

Giúp đơn vị thiết lập danh mục Loại – Khoản để phục vụ cho việc lập dự toán và ban hành danh mục cho cấp dưới.

1. Vào menu Danh mục\Loại – Khoản.

2. Kích đúp chuột vào Loại – Khoản.

Phần mềm đã lấy lên danh mục Loại – Khoản được Sở tài chính ban hành, và đã được tích chọn sử dụng.

3. Đơn vị cần thiết lập lại danh mục Loại – Khoản để phù hợp với đơn vị. Có hai cách để thiết lập Loại – Khoản.

Cách 1: Chọn một/nhiều Loại – Khoản.

  • Tích chọn một hoặc nhiều khoản.
  • Tích chọn Loại, phần mềm mặc định sẽ lấy các Khoản trong Loại đó. Nếu không sử dụng khoản nào anh/chị có thể bỏ tích chọn. 

  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các khoản đã tích chọn.

Cách 2: Tích chọn từng Loại.

  • Tích chọn Loại, phần mềm mặc định sẽ lấy các Khoản trong Loại đó. Nếu không sử dụng khoản nào anh/chị có thể bỏ tích chọn. 
  • Kích đúp vào Loại – Khoản ban hành cho đơn vị cấp dưới.

  • Tích chọn Sử dụng.
  • Nhấn Lưu. 

Cập nhật 02/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan