Danh mục Loại – Khoản

1. Chọn menu Danh mục\Loại – Khoản.

2. Kích đúp chuột vào Loại – Khoản.

3. Có hai cách để thiết lập Loại Khoản:

– Cách 1: 

  • Tích chọn một hoặc nhiều khoản.
  • Tích chọn Loại, phần mềm mặc định sẽ lấy các Khoản trong Loại đó. Nếu không sử dụng khoản nào anh/chị có thể bỏ tích chọn. 
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các khoản đã tích chọn.

– Cách 2: 

  • Tích chọn Loại, phần mềm mặc định sẽ lấy các Khoản trong Loại đó. Nếu không sử dụng khoản nào anh/chị có thể bỏ tích chọn. 
  • Kích đúp vào Loại – Khoản ban hành cho đơn vị cấp dưới.

  • Tích chọn Sử dụng.
  • Nhấn Lưu. 

Cập nhật 25/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan