Phòng Tài chính ban hành danh mục

Giúp đơn vị thiết lập và ban hành các danh mục thu, nhiệm vụ chi để hướng dẫn lập dự toán cho các đơn vị cấp dưới.

Sau khi đăng nhập thành công vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Bắt đầu sử dụng. Nhấn Tiếp tục để thực hiện Bước 1.

Các bước thực hiện:

A. Thiết lập danh mục

Bước 1: Thiết lập Chương, Loại – Khoản, Nguồn kinh phí

Bước 2. Thiết lập Danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản

Sau khi hoàn tất việc thiết lập Danh mục Thu – Chi, Mục lục ngân sách, anh chị thực hiện-  gửi thông báo ban hành danh mục xuống cho đơn vị cấp dưới để bắt đầu lập dự toán cho năm ngân sách.

1. Chọn tab Ban hành.

2. Nhấn Ban hành.

– Bước 1: Chọn đơn vị

1. Có thể tìm kiếm nhanh đơn vi bằng cách nhập tên đơn vị, mã QHNS vào ô tìm kiếm.

2. Lọc các đơn vị cần ban hành bằng cách:

 • Nhấn vào biểu tượng Lọc.
 • Tích chọn khối đơn vị cần ban hành danh mục.
 • Nhấn Đồng ý.

Ví dụ: ban hành danh mục cho các đơn vị Khối Xã/Phường thì chỉ tích chọn Khối Xã/Phường và nhấn Đồng ý.

3. Nhấn Tiếp tục. 

– Bước 2: Chọn nội dung ban hành

I. Ban hành cho khối Xã/Phường

1. Chọn đơn vị Xã/Phường cần ban hành bằng bộ lọc. 

2. Tích chọn đơn vị cần ban hành.

3. Chọn danh mục thu – chi.

4. Tích chọn các nội dung cần ban hành cho cấp dưới.

5. Sau khi chọn xong nội dung cần ban hành, nhấn Tiếp tục.

II. Ban hành cho khối HCSN

1. Chọn đơn vị khối HCSN cần ban hành bằng bộ lọc. 

2. Tích chọn đơn vị cần ban hành.

3. Chọn danh mục thu – chi.

4. Tích chọn các nội dung cần ban hành cho cấp dưới.

5. Sau khi chọn xong nội dung cần ban hành, nhấn Tiếp tục.

– Bước 3: Xác nhận và ban hành

1. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách các đơn vị và danh mục được ban hành.

2. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết

3. Chọn các danh mục để xem chi tiết các nội dung được ban hành.

4. Nhấn Chỉnh sửa nếu muốn chọn lại các nội dung để ban hành cho cấp dưới.

=> Phần mềm sẽ chuyển về Bước 2. Chọn nội dung để anh/chị chọn lại các nội dung cần ban hành cho cấp dưới và nhấn Tiếp tục để tiếp tục ban hành.

4. Nhấn Đóng thì phần mềm quay trở lại.

5. Nhập lại Tiêu đề ban hành (nếu muốn).

6. Nhấn Ban hành để ban hành các danh mục thu – chi cho cấp dưới.

7. Sau khi PTC ban hành danh mục thu – chi cho cấp dưới, đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo về danh mục ban hành.

C. Xem lịch sử ban hành

PTC sẽ xem được lịch sử ban hành theo lần ban hành hay xem theo đơn vị.

– Xem lịch sử theo lần ban hành:

1. Phần mềm hiển thị các lần ban hành theo Thời gian ban hành, Số đơn vị ban hành, Nội dung ban hành (Tiêu đề).

2. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các nội dung đã được ban hành.

3. Chọn từng danh mục thu – chi để xem chi tiết các nội dung.

2. Anh/chị có thể Xem lịch sử theo lần ban hành

hoặc Xem lịch sử theo đơn vị nếu đã ban hành xuống cấp dưới.

3. Nhấn Ban hành để ban hành danh mục thu – chi cho cấp dưới.

– Xem lịch sử theo đơn vị:

1. Tích chọn Xem lịch sử theo đơn vị.

2. Nhấn Xem chi tiết theo đơn vị để xem chi tiết nội dung ban hành của đơn vị đó.

3. Chọn từng danh mục thu – chi để xem chi tiết các nội dung.

D. Ban hành bổ sung

1. Trường hợp đã ban hành danh mục rồi mà đơn vị muốn bổ sung thêm danh mục nào đó thì có thể ban hành danh mục bổ sung như sau:

 • Chọn tab Ban hành.
 • Nhấn Ban hành.

Bước 1: Chọn đơn vị ban hành

 • Tích chọn đơn vị muốn ban hành danh mục bổ sung. Sử dụng bộ lọc như hướng dẫn ở trên. 
 • Nhấn Tiếp tục.

Bước 2: Chọn nội dung ban hành

Cách 1: Chọn nội dung đơn vị mong muốn ban hành bổ sung.

 • Chọn Danh mục cần bổ sung cho đơn vị vừa chọn.
 • Tích chọn vào nội dung cần bổ sung trong danh mục.
 • Nhấn Tiếp tục.

Cách 2: Chọn ban hành bổ sung theo các nội dung ban hành trước đó của một đơn vị.

 • Nhấn vào Chọn theo mẫu.
 • Tích chọn vào đơn vị muốn thực hiện ban hành theo danh mục của đơn vị đó.
 • Nhấn Chọn.

 • Ví dụ: Ban hành danh mục theo Phòng nội vụ.
 • Phần mềm hiển thị danh sách các nội dung ban hành danh mục của đơn vị đã chọn.
 • Nhấn Tiếp tục để thực hiện ban hành danh mục.

Bước 3: Thực hiện ban hành bổ sung

 • Nhập lại Tiêu đề ban hành (nếu muốn).
 • Nhấn Ban hành để ban hành các danh mục bổ sung cho cấp dưới.

2. Đơn vị dự toán cấp dưới sẽ nhận được thông báo về việc ban hành bổ sung danh mục của đơn vị cấp trên như sau:

 
Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan