Danh mục Nguồn kinh phí

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Nguồn kinh phí ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nguồn kinh phí.

Lúc này phần mềm lấy lên các Nguồn kinh phí, và đã được tích chọn sử dụng. đơn vị kiểm tra lại danh mục.

Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh Nguồn kinh phí bằng cách nhập Mã hoặc Tên nguồn vào ô Tìm kiếm hoặc có thể chọn bộ lọc để xem theo các Nguồn đã tích chọn sử dụng hoặc không sử dụng.

3. Có hai cách để thiết lập Nguồn kinh phí.

Cách 1: Chọn một/nhiều Nguồn kinh phí.

  • Tích chọn một hoặc nhiều nguồn kinh phí.
  • Tích vào nội dung cha thì mặc định lấy tất cả nội dung con.
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các khoản đã tích chọn.

Cách 2: Tích chọn từng Nguồn kinh phí. 

  • Kích đúp chuột vào Nguồn kinh phí.
  • Kiểm tra và chọn lại tính chất của nguồn là Kinh phí tự chủ/ thường xuyên hay Kinh phí không giao tự chủ/không thường xuyên. Đơn vị có thể chọn là không chọn cho mục này.

  • Tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 02/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan