Danh mục Thu HĐSN và dich vụ

Giúp đơn vị thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục Thu HĐSN và dịch vụ để gửi cho cấp dưới lập dự toán.

I. Kiểm tra danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

1. Chương trình mặc định đã mang đi sẵn các nội dung Thu HĐSN và dịch vụ. Anh/chị tích chọn sử dụng vào những nội dung cần thêm để gửi cho đơn vị cấp dưới. 

2. Có hai cách để thiết lập các khoản thu HĐSN và dịch vụ: 

Cách 1.

  • Tích chọn một hoặc nhiều khoản thu HĐSN và dịch vụ. 
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các nội dung đã tích chọn.

Cách 2.

  • Kích đúp vào nội dung thu ban hành cho đơn vị cấp dưới.
  • Chọn Hoạt động Dịch vụ hay Sự nghiệp.
  • Chọn Loại.
  • Tích Sử dụng/ Bỏ tích sử dụng.
  • Nhấn Lưu. 

III. Thêm mới danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

Khi đơn vị muốn thêm mới danh mục để ban hành cho cấp dưới, hoặc xóa nhầm danh mục và muốn thêm, anh/chị thao tác như sau.

1. Nhấn Thêm mới.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới các khoản Thu HĐSN và dịch vụ.

3. Nhấn Lưu.

IV. Xóa danh mục Thu HĐSN và dịch vụ.

Khi có danh mục muốn xóa, anh/chị thực hiện như sau.

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Thu HĐSN và dịch vụ tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Thu HĐSN và dịch vụ.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Có.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 06/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan