1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở tài chính kiểm tra đơn vị HCSN chủ quản trực thuộc

Sở tài chính kiểm tra đơn vị HCSN chủ quản trực thuộc

Các bước thực hiện:

I. Phê duyệt các nội dung cấp dưới tự thêm mới khác với danh mục của STC

Anh/chị thực hiện phê duyệt tương tự theo hướng dẫn tại đây.

II. Lập biên bản kiểm tra và kiểm tra dự toán cấp dưới

 • Sau khi nhấn Lập biên bản kiểm tra trên giao diện Phê duyệt nội dung hoặc chọn tab Dự toán kiểm tra thì phần mềm chuyển sang tab Dự toán kiểm tra.
 • Nếu là lần đầu lập biên bản kiểm tra thì nhấn Tạo biên bản kiểm tra. Anh/chị có thể chọn lấy nhanh số kiểm tra: Lấy theo số nhu cầu hoặc Lấy theo số kiểm tra gần nhất, nhấn Đồng ý.

Trường hợp 1: Kiểm tra dự toán chi Thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách

Lưu ý: Tại cài đặt Thiết lập thông tin đơn vị, anh/chị tích chọn Kiểm tra dự toán chi thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách. 

– Phần mềm hiển thị biên bản kiểm tra dự toán chi tiết đến từng đơn vị con của đơn vị HCSN. Anh/chị có thể xem được danh sách cơ cấu thu chi của đơn vị HCSN bao gồm: Chi thường xuyên; Chi CTMT, mục tiêu khác; Chi đầu tư phát triển; Thu phí, lệ phí; Thu HĐSN và dịch vụ.

– Nhấn Sửa nhóm CLK (Chương Loại Khoản) nếu muốn sửa lại nhóm CLK.

 • Chọn lại Chương, Khoản cho từng nhóm (nếu muốn).
 • Nhấn Lưu.

– Anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm:

 • Nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên giúp đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.
 • Nhấn Lấy số kiểm tra theo số kiểm tra gần nhất để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số kiểm tra của biên bản gần nhất giúp đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.
 • Nếu nhấn Kết quả phê duyệt nội dung => phần mềm chuyển sang giao diện Phê duyệt nội dung để đơn vị chủ quản phê duyệt hoặc thay đổi việc phê duyệt trước đó. Để phê duyệt, xem lại hướng dẫn ở phần I.

1. Kiểm tra Chi thường xuyên:

– Chọn tab Chi Thường xuyên.

– Chọn vào đơn vị HCSN cấp 3 cần kiểm tra chi tiết.

– Anh/Chị thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn vào nội dung chi tiết (màu xanh).

 • Tại tab Dự toán chi tiết

  • Anh/chị thực hiện nhập Số kiểm tra hoặc chọn lại Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT tại mục Dự toán kiểm tra => Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.
  • Anh/chị cũng có thể xem được dự toán mà cấp dưới nộp lên tại mục Dự toán nhu cầu.
  • Nếu muốn Lấy số kiểm tra theo số thuyết minh chi tiết thì anh/chị cần kiểm tra tab Thuyết minh trước.

 • Để kiểm tra thuyết minh của cấp dưới, STC chọn vào tab Thuyết minh.
  • Anh/chị có thể xem, chỉnh sửa danh sách đính kèm của đơn vị cấp dưới và tải lại file đã sửa lên bằng cách nhấn Đính kèm tệp.

  • Anh/chị cũng có thể chỉnh sửa bảng thuyết minh của cấp dưới bằng cách nhấn chuột phải tại các cột/dòng mặc định để tùy chỉnh thêm cột, thêm dòng,… hoặc đặt lại công thức, sửa lại số liệu trực tiếp,…

 • Có thể nhập Góp ý cho cấp dưới nếu muốn.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất.

– Sau khi kiểm tra xong, anh/chị có thể nhấn In để in biên bản kiểm tra dự toán Chi thường xuyên.

2. Kiểm tra Chi CTMT, mục tiêu khác: thực hiện tương tự kiểm tra Chi thường xuyên.

3. Kiểm tra Chi đầu tư phát triển:

– Chọn tab Chi đầu tư phát triển.

– Anh/Chị thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn vào nội dung chi tiết (màu xanh).

 • Tại tab Số liệu dự toán:
  • Anh/chị thực hiện nhập Số kiểm tra hoặc chọn lại Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT tại mục Dự toán kiểm tra => Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.
  • Anh/chị cũng có thể xem được dự toán mà cấp dưới nộp lên tại mục Dự toán nhu cầu.

  • Để xem dự toán nhu cầu của từng đơn vị con chi tiết, anh/chị chọn tab Đơn vị thực hiện, chọn đơn vị cần xem.

 • Để kiểm tra thuyết minh của cấp dưới, STC chọn vào tab Thuyết minh.
  • Anh/chị có thể xem, chỉnh sửa danh sách đính kèm của đơn vị cấp dưới và tải lại file đã sửa lên bằng cách nhấn Đính kèm tệp.

  • Anh/chị cũng có thể chỉnh sửa bảng thuyết minh của cấp dưới bằng cách nhấn chuột phải tại các cột/dòng mặc định để tùy chỉnh thêm cột, thêm dòng,… hoặc đặt lại công thức, sửa lại số liệu trực tiếp,…

 • Có thể nhập Góp ý cho cấp dưới nếu muốn.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất.

4. Kiểm tra Thu phí, lệ phí:

– Chọn tab Thu phí, lệ phí.

– Anh/Chị thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn vào nội dung chi tiết (màu xanh).

 • Tại tab Số liệu dự toán:
  • Anh/chị thực hiện nhập Số kiểm tra => Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

  • Để xem dự toán nhu cầu của từng đơn vị con chi tiết, anh/chị chọn tab Đơn vị thực hiện, chọn đơn vị cần xem.

 • Có thể nhập Góp ý cho cấp dưới nếu muốn.
 • Nhấn Lưu để hoàn tất.

5. Kiểm tra Thu HĐSN và dịch vụ: thực hiện tương tự kiểm tra Thu phí, lệ phí.

Trường hợp 2: Kiểm tra dự toán chi Thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác không chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách

Lưu ý: Tại cài đặt Thiết lập thông tin đơn vị, anh/chị không tích chọn Kiểm tra dự toán chi thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách. 

Anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm:

 • Nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu để phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên để đơn vị chủ quản tiết kiệm thời gian khi kiểm tra.
  • Nhấn Đồng ý để chắc chắn lấy số kiểm tra = số nhu cầu.

  • Phần mềm tự động lấy Số kiểm tra = Số dự toán theo nhu cầu cấp dưới gửi lên.

 • Nếu nhấn Kết quả phê duyệt nội dung => phần mềm chuyển sang giao diện Phê duyệt nội dung để đơn vị chủ quản phê duyệt hoặc thay đổi việc phê duyệt trước đó. Để phê duyệt, xem lại hướng dẫn ở phần I.
 • Nhấn Sửa nhóm CLK (Chương Loại Khoản) nếu muốn sửa lại nhóm CLK.

  • Chọn lại Chương, Khoản cho từng nhóm (nếu muốn).
  • Nhấn Lưu.

– Kiểm tra dự toán thu

1. Phần mềm hiển thị dự toán thu của cấp dưới gửi lên.

2. Anh/Chị thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn vào nội dung chi tiết (màu xanh).

 • Nhập Số kiểm tra. Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.
 • Nếu muốn lấy nhanh số kiểm tra = số nhu cầu thì nhấn Lấy số kiểm tra theo số nhu cầu.

 • Để xem dự toán nhu cầu của từng đơn vị HCSN cấp 3 chi tiết, anh/chị chọn tab Đơn vị thực hiện, chọn đơn vị cần xem.

 • Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới.
 • Nhấn Lưu.

– Kiểm tra dự toán chi

1. Kéo thanh cuộn để xem dự toán chi của cấp dưới gửi lên.

2. Anh/Chị thực hiện kiểm tra bằng cách nhấn vào nội dung chi tiết (màu xanh).

 • Nhập Số kiểm tra hoặc chọn lại Tính chất, Nguồn kinh phí, Cân đối/BSMT.

=> Phần mềm sẽ tự động tính Chênh lệch giữa số kiểm tra và số nhu cầu.

 • Có thể Sao chép thành 1 dòng mới khác hoặc nhấn Thêm dòng nếu muốn thêm bộ MLNS cho chỉ tiêu chi này.
 • Hoặc nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa dòng.

 • Nhấn Góp ý cho cấp dưới để nhập góp ý của đơn vị chủ quản cho cấp dưới.
 • Nhấn Lưu.

3. Với các chỉ tiêu có chênh lệch, phần mềm sẽ hiển thị bằng dấu nhân màu đỏ để anh/chị biết.

4. Với các chỉ tiêu có góp ý cho cấp dưới, anh/chị chọn biểu tượng góp ý để xem chi tiết.

5. Sau khi kiểm tra xong, anh/chị có thể nhấn In để in biên bản kiểm tra dự toán Chi thường xuyên.

III. Xác nhận hoàn thành/gửi trả dự toán cho cấp dưới

1. Gửi phản hồi cho cấp dưới:

 • Nếu muốn cấp dưới lập lại dự toán, anh/chị nhấn Gửi phản hồi để gửi trả dự toán cho cấp dưới.
 • Nhập Nội dung góp ý cho cấp dưới.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đã gửi phản hồi, đơn vị chủ quản xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

 • Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được phản hồi về dự toán đơn vị chủ quản đã kiểm tra và chỉnh sửa lại dự toán để nộp lại cho đơn vị chủ quản.
 • Sau khi cấp dưới nộp lại dự toán, đơn vị chủ quản sẽ thực hiện kiểm tra như các thao tác hướng dẫn ở trên.

2. Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới:

 • Nếu đồng ý với dự toán của đơn vị cấp dưới, anh/chị nhấn Hoàn thành.
 • Nhấn Đồng ý để xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán và không gửi trả cho cấp dưới.

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đã hoàn thành, đơn vị chủ quản xem được biên bản bằng cách nhấn Xem biên bản. 

Lưu ý: Trường hợp chưa Gửi phản hồi hoặc chưa Xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán thì:

 • Trạng thái của biên bản sẽ là Đang kiểm tra.
 • Nhấn Xem biên bản để xem chi tiết.
 • Nhấn Xóa để xóa biên bản kiểm tra.
 • Sau khi xóa biên bản kiểm tra có thể lập lại bằng cách nhấn Tạo biên bản kiểm tra.

Cập nhật 28/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan