Sở tài chính lập dự toán thu

Trường hợp các đơn vị cấp dưới nộp dự toán lên cho Sở tài chính (STC) nhưng thiếu hoặc chưa hợp lý nội dung nào thì STC có thể lập dự toán từ dữ liệu kiểm tra hoặc lập mới dự toán.

I. Lập dự toán thu NSNN

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán thu.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán thu NSNN.

3. Phần mềm sẽ lập dự toán thu NSNN theo số liệu STC đã thực hiện kiểm tra.

4. Để sửa lại số dự toán thu NSNN thì anh/chị nhấn vào nội dung thu (nội dung có link màu xanh).

5. Chọn các nội dung cần lập lại dự toán.

6. Nhập số Tổng thu NSNN cho từng đơn vị và % Tỉnh hưởng => phần mềm tự động tính NS tỉnh hưởng Tổng thu NSĐP.

7. Nhấn Lưu.

II. Lập dự toán thu khác

1. Chọn menu Lập và cân đối\Lập dự toán thu.

2. Nhấn Lập tại phần Dự toán thu khác.

3.  Chương trình sẽ lập dự toán thu khác theo số liệu STC đã thực hiện kiểm tra.

4. Để sửa lại số dự toán thu khác thì anh/chị nhấn vào nội dung thu (nội dung có link màu xanh).

5. Nhập lại số Dự toán năm tương ứng với từng nội dung thu ngân sách tỉnh hay thu ngân sách huyện (nếu muốn).

6. Nhấn Lưu.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan