Lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

Giúp đơn vị lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác.

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Loại – Khoản; Chi CTMT, mục tiêu khác

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Loại, chi CTMT, mục tiêu khác đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Mục lục ngân sách tại đây.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục chi CTMT, mục tiêu khác tại đây.

Bước 2: Lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

1. Vào menu Lập dự toán\Dự toán theo nhu cầu.

2. Tại phần Dự toán chi\Dự toán chi CTMT, mục tiêu khác, nhấn Lập.

Lưu ý: Để thực hiện lập dự toán cho các nguồn NSNN, anh/chị phải chọn tính chất nguồn cho các nguồn phát sinh dự toán tại menu Danh mục. Nếu đã phát sinh dự toán NSNN tại các nguồn chưa được chọn tính chất nguồn, chương trình sẽ hiển thị thông báo để anh/chị biết như sau:

 • Chọn Thiết lập danh mục để chọn lại tính chất nguồn cho các nguồn phát sinh dự toán.
 • Chọn Đồng ý để tiếp tục lập dự toán.

3. Phần mềm lấy lên Tên lĩnh vực, sự nghiệp -> Nhóm CLK -> 4 nhóm nội dung chính để lập dự toán gồm: Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, Chi từ nguồn thu phí để lại, Chi từ nguồn thu HĐSN và dịch vụ.

Ví dụ như ảnh dưới đây:

– Thêm nhiệm vụ chi CTMT, MT khác: 

Anh/chị chỉ lập được dự toán cho các nhiệm vụ chi tiết nhất, vì vậy phải thực hiện thêm mới nhiệm vụ chi như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại các nội dung chính.

2. Tích chọn các nội dung chi thường xuyên chi tiết cần lập dự toán.

3. Nhấn Lưu.

– Lập dự toán cho nhiệm vụ chi CTMT, MT khác

Để lập dự toán cho các nội dung chi thì thực hiện như sau:

1. Chọn nội dung chi CTMT, MT khác chi tiết nhất để lập dự toán. Ví dụ: Cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học.

Lưu ý: 

 • Nhiệm vụ thuộc Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ thì phần mềm mặc định hiển thị sẵn 1 dòng dự toán với Nguồn 13 – Kinh phí được giao tự chủ.
 • Nhiệm vụ thuộc Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ thì mặc định hiển thị sẵn 1 dòng dự toán với Nguồn 12 – Kinh phí không được giao tự chủ.
 • Nhiệm vụ thuộc Chi từ nguồn thu phí để lại thì mặc định hiển thị sẵn 1 dòng dự toán với Nguồn 200 – Nguồn thu phí để lại.
 • Nhiệm vụ thuộc Chi từ nguồn thu HĐSN và dịch vụ thì mặc định hiển thị sẵn 1 dòng dự toán với Nguồn 110 – Thu từ các hoạt động cung cấp các dịch vụ công do nhà nước định giá.

2. Nhấn Sửa.

3. Anh/chị thực hiện lập dự toán cụ thể tại tab Dự toán chi tiết:

 • Anh/chị có thể chọn lại Nguồn và chọn Tính chất, Cân đối/BSMT.
 • Nhập Số dự toán cho từng nhiệm vụ chi.
 • Nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới hoặc chọn biểu tượng sao chép để sao chép thêm 1 dòng khác.

4. Nếu có nhập khẩu dữ liệu chi thường xuyên năm trước thì anh/chị có thể xem số liệu tại phần Số liệu tham khảo để làm căn cứ nhập dự toán cho năm nay.

Chọn các phần để xem: Dự toán năm n-2, Thực hiện n-2, Dự toán n-1…

Trong đó: n là năm lập dự toán.

Ví dụ: Năm lập dự toán là năm 2022 thì anh/chị nhập khẩu dữ liệu chi thường xuyên năm 2020, 2021 để tham khảo khi lập dự toán năm 2022.

5. Tại tab Thuyết minh, anh/chị có thể đính kèm tệp thuyết minh hoặc nhập thuyết minh chi tiết cho dự toán.

– Nếu đính kèm tệp:

 • Nhấn vào Đính kèm tệp để đính kèm các file tài liệu. Lưu ý: Các file đính kèm có dung lượng <= 2MB.

 • Anh/chị xem được danh sách các tệp đính kèm đã tải lên, có thể nhấn biểu tượng dấu (x) để xóa tệp.

– Nếu nhập thuyết minh chi tiết: 

 • Bật ON Thuyết minh chi tiết => phần mềm hiển thị bảng tính mặc định.
 • Nếu thuyết minh cho nhiệm vụ có dạng khác, anh/chị có thể thiết lập bằng cách nhấn chuột phải tại các cột/dòng mặc định để tùy chỉnh thêm cột, thêm dòng,… hoặc đặt lại công thức.

 • Nhập liệu vào bảng tính. Lưu ý: số tổng (ô thuộc cột cuối cùng, dòng cuối cùng) sẽ được lấy sang dự toán chi tiết nếu sử dụng tiện ích “Lấy số dự toán theo số thuyết minh chi tiết”.

6. Nhấn Lưu để phần mềm lưu lại dự toán vừa lập.

7. Trường hợp anh/chị bổ sung thêm nội dung chi thường xuyên trong Danh mục hoặc xóa nhầm nội dung chi tại bảng lập dự toán này thì có thể bổ sung nhiệm vụ chi tương tự tại phần Thêm nhiệm vụ chi thường xuyên ở trên.

8. Sau đó, lập dự toán tương tự như hướng dẫn trên.

– Xóa nhiệm vụ chi CTMT, MT khác

Trường hợp anh/chị muốn xóa nội dung chi CTMT, MT khác khỏi bảng lập dự toán thì:

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung chi cần xóa.

2. Nhấn  để chắc chắn muốn xóa.

Cập nhật 20/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan