Danh mục Dự án đầu tư phát triển

Giúp đơn vị kiểm tra, thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục Dự án đầu tư phát triển để ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

I. Kiểm tra danh mục Dự án đầu tư phát triển trên phần mềm

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Dự án đầu tư phát triển.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Dự án đầu tư phát triển được cấp trên ban hành, và mặc định tích chọn sử dụng tất cả các danh mục Dự án đầu tư phát triển.

4. Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh Dự án đầu tư phát triển bằng cách nhập  hoặc Tên dự án vào mục tìm kiếm.

5. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục dự án đã tích chọn sử dụng/bỏ sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Dự án đầu tư phát triển.

– Cách 1: 

  • Kích đúp chuột vào danh mục Dự án đầu tư phát triển trên danh sách.
  • Tích chọn Sử dụng, hoặc bỏ Sử dụng để ngưng Sử dụng danh mục đó.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2:

  • Tích chọn một/một số danh mục Dự án đầu tư phát triển.
  • Nhấn chuột phải, chọn Sử dụng để Sử dụng danh mục, chọn Ngưng Sử dụng để không sử dụng danh mục.

III. Xóa danh mục Dự án đầu tư phát triển

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Dự án đầu tư phát triển tự thêm mới, không xóa được danh mục đã ban hành cho cấp dưới.

1. Tích chọn nội dung Dự án đầu tư phát triển.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Đồng ý.

IV. Thêm mới danh mục Dự án đầu tư phát triển

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Dự án đầu tư phát triển.

Các nội dung có (*) là những nội dung bắt buộc phải khai báo.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan