Danh mục Dự án đầu tư phát triển

Giúp đơn vị thêm mới danh mục dự án chi đầu tư phát triển để gửi cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Dự án đầu tư phát triển.

Thêm mới danh mục Dự án đầu tư phát triển

1. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên màn hình thêm mới danh mục Dự án đầu tư phát triển.

3. Nhấn Lưu.

Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Dự án đầu tư phát triển

1. Kích đúp chuột vào nội dung Dự án chi đầu tư phát triển.

2. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục.

3. Nhấn Lưu.

Xóa danh mục Dự án đầu tư phát triển

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Dự án đầu tư phát triển tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành.

1. Tích chọn nội dung Dự án đầu tư phát triển.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, nhấn Xóa.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan