Nhóm Chương – Loại – Khoản

Giúp đơn vị kiểm tra, thêm mới, tích chọn sử dụng/không sử dụng danh mục thu phí, lệ phí để gửi cho cấp dưới lập dự toán và lập dự toán.

I. Kiểm tra danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên phần mềm

Phần mềm đã lấy lên danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản mà Sở tài chính ban hành, đơn vị kiểm tra sau đó thiết lập lại danh mục để ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản do Sở tài chính ban hành, và mặc định tích chọn sử dụng tất cả các danh mục.

4. Tìm kiếm nhanh Nhóm Chương – Loại – Khoản bằng cách nhập Tên Nhóm/Chương/Loại hoặc Khoản vào mục tìm kiếm.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục

Lưu ý: Nếu bỏ tích chọn sử dụng thì khi lập dự toán chi thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác trong phần Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản phần mềm sẽ không lấy lên Nhóm Chương – Loại – Khoản đó nữa.

– Cách 1: 

  • Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách, hoặc nhấn vào biểu tượng hình cây bút.
  • Tích chọn Sử dụng, hoặc bỏ Sử dụng để ngưng Sử dụng danh mục đó.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2:

  • Tích chọn một/một số Nhóm Chương – Loại – Khoản.
  • Nhấn chuột phải, chọn Sử dụng để Sử dụng danh mục, chọn Ngưng Sử dụng để không sử dụng danh mục.

III. Xóa danh mục

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được Nhóm Chương – Loại – Khoản tự thêm mới và chưa ban hành cho cấp dưới, không xóa được nhóm Sở tài chính ban hành.

1.  Nhấn vào biểu tượng thùng rác vào Nhóm Chương – Loại – Khoản cần xóa.

2. Nhấnđể chắc chắn xóa.

IV. Thêm mới danh mục

1. Nhấn Thêm.

2. Nhập Tên nhóm.

3. Chọn Chương, Loại, Khoản cho nhóm vừa thêm.

4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Sau khi thêm xong danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản này mặc định tích chọn sử dụng trên phần mềm.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan