Nhóm Chương – Loại – Khoản

Giúp đơn vị quản lý và tra cứu nhóm đối tượng sử dụng ngân sách.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản.

3. Phần mềm mặc định mang đi danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản như sau:

Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục

1. Kích đúp chuột vào danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách.

2. Có thể sửa lại thông tin Chương, Loại, Khoản nhưng không được phép sửa Tên nhóm mặc định của chương trình.

3. Tích chọn Sử dụng.

4. Nhấn Lưu.

5. Nếu không sử dụng nhóm này nữa thì bỏ tích chọn Sử dụng.

Thêm mới danh mục

Phần mềm mặc định danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản, tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới bằng cách:

1. Nhấn Thêm.

2. Nhập Tên nhóm.

3. Chọn Chương, Loại, Khoản cho nhóm vừa thêm.

4. Nhấn Lưu.

5. Nếu không sử dụng nhóm Chương – Loại – khoản này nữa thì kích đúp chuột vào nhóm và bỏ tích chọn Sử dụng.

Xóa danh mục

Đơn vị chỉ xóa được Nhóm Chương – Loại – Khoản tự thêm mới và chưa ban hành cho cấp dưới, không xóa được nhóm mặc định của chương trình.

1.  Nhấn vào biểu tượng thùng rác vào Nhóm Chương – Loại – Khoản cần xóa.

2. Nhấnđể xóa, nhấn Không thì không xóa.

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan