Danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác

Giúp đơn vị thiết lập được danh mục CTMT, mục tiêu khác để ban hành cho đơn vị cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác.

Thêm mới danh mục CTMT

1. Nhấn Thêm\Thêm CTMT.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới chương trình mục tiêu.

3. Nhấn Lưu.

Thêm mới danh mục Dự án

1. Nhấn Thêm\Thêm Dự án.

2. Khai báo các thông tin Thêm mới dự án.

3. Nhấn Lưu.

Nhập khẩu CTMT, Dự án

1. Nhấn Nhập khẩu.

2. Nhấn “tại đây” để tải file mẫu về máy.

3. Mở file mẫu vừa tải và khai báo đầy đủ thông tin.

Thực hiện tương tự như Nhập khẩu danh mục Chi thường xuyên. Xem hướng dẫn tại đây.

Thiết lập nhóm CLK (Chương Loại Khoản)

Giúp đơn vị thiết lập chương, loại, khoản cho các nhiệm vụ.

– Bước 1: Thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản

Trước khi thiết lập nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi, anh/chị cần thiết lập các nhóm CLK trước: tích chọn sử dụng Nhóm CLK hoặc thêm mới Nhóm CLK nếu chưa có trong danh sách.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

– Bước 2: Thiết lập nhóm chương, loại khoản cho nhiệm vụ chi

1. Nhấn Thiết lập nhóm CLK.

2.  Tùy chọn Thiết lập nhiệm vụ chi theo Nhiệm vụ hay theo nhóm Chương – Loại – Khoản.

– Thiết lập Theo nhiệm vụ:

 • Chọn nhiệm vụ chi trên danh sách.
 • Nhấn Sửa.
 • Tích chọn các nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập nhiệm vụ chi thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản khác.

 • Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị như sau. Anh/chị nhấn Sửa để tiếp tục thiết lập cho nhiệm vụ chi theo Nhóm CLK khác.

– Thiết lập Theo nhóm Chương – Loại – Khoản:

 • Tích chọn Theo nhóm Chương – Loại – Khoản.
 • Chọn nhóm Chương – Loại – Khoản trên danh sách.
 • Nhấn Sửa.
 • Tích chọn các nhiệm vụ thuộc nhóm Chương – Loại – Khoản này.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý: Phải nhấn Lưu để lưu lại thiết lập trước khi chuyển sang thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản cho nhiệm vụ chi khác.

 • Sau khi nhấn Lưu sẽ hiển thị như sau. Anh/chị nhấn Sửa để tiếp tục thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác.

3. Tại màn hình danh mục CTMT, mục tiêu khác, các nhiệm vụ chi được thiết lập Nhóm Chương – Loại – Khoản sẽ được hiển thị tại cột Nhóm CLK.

Anh/chị thiết lập Nhóm CLK cho các nhiệm vụ chi khác như hướng dẫn ở trên.

Xóa danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác

Đơn vị chỉ xóa được danh mục Chi CTMT, mục tiêu khác tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành và danh mục đã phát sinh dữ liệu (tức là danh mục đã được lập dự toán).

1. Tích chọn nội dung Chi CTMT, mục tiêu khác.

2. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để Xóa.

3. Nhấn Có.

4. Nếu xóa danh mục cấp trên ban hành, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

5. Nếu xóa danh mục đã phát sinh dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan