1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Sở tài chính
  4. Sở tài chính kiểm tra đơn vị cấp Tỉnh

Sở tài chính kiểm tra đơn vị cấp Tỉnh

Giúp đơn vị Sở tài chính (STC) kiểm tra dự toán của đơn vị Tỉnh.

Tại chức năng Kiểm tra, màn hình hiển thị danh sách đơn vị chia thành 5 nhóm:

– Tổng số đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

– Chưa nộp dự toán: Các đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán.

– Chưa kiểm tra: Các đơn vị cấp dưới đã nộp dự toán nhưng chưa được kiểm tra.

– Đang thảo luận: Các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra dự toán, nhưng có chỉ tiêu cần chỉnh sửa nên đã xác nhận gửi trả.

– Đã hoàn thành: Các đơn vị cấp dưới đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán.

  • Nếu đơn vị chủ quản cần kiểm tra lại dự toán (đã xác nhận Hoàn thành) thì có thể nhấn Hủy hoàn thành.
  • Sau khi hủy hoàn thành thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển về tab Chưa kiểm tra.

Để kiểm tra dự toán của các đơn vị cấp dưới, anh/chị chọn tab Chưa kiểm tra, kích đúp chuột vào đơn vị cần kiểm tra.

STC sẽ thực hiện xem dự toán cấp dưới lập tại tab Dự toán nhu cầu và kiểm tra dự toán tại tab Dự toán kiểm tra.

STC kiểm tra đơn vị cấp Tỉnh:

1. STC kiểm tra đơn vị HCSN cấp 3 trực thuộc

2. STC kiểm tra đơn vị HCSN chủ quản trực thuộc

Cập nhật 29/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan