1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở tài chính kiểm tra dự toán của đơn vị cấp dưới

Sở tài chính kiểm tra dự toán của đơn vị cấp dưới

Giúp đơn vị Sở tài chính (STC) kiểm tra dự toán của đơn vị dưới bao gồm các đơn vị cấp tỉnh và đơn vị cấp quận/huyện.

I. Xem tổng quan tình hình nộp dự toán của các đơn vị cấp dưới

Sở Tài chính xem được tình hình tổng quan nộp dự toán của các đơn vị thuộc Sở Tài chính để yêu cầu nộp đối với các đơn vị chưa nộp dự toán, kiểm tra các đơn vị đã nộp dự toán và kịp thời xem xét, phê duyệt đề xuất của các đơn vị cấp dưới.

a. Một số chức năng trên màn hình kiểm tra

Tại chức năng Kiểm tra, màn hình hiển thị danh sách đơn vị chia thành 5 nhóm:

– Tổng số đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

– Chưa nộp dự toán: Các đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán.

– Chưa kiểm tra: Các đơn vị cấp dưới đã nộp dự toán nhưng chưa được kiểm tra.

– Đang thảo luận: Các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra dự toán, nhưng có chỉ tiêu cần chỉnh sửa nên đã xác nhận gửi trả.

– Đã hoàn thành: Các đơn vị cấp dưới đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán.

 • Nếu đơn vị chủ quản cần kiểm tra lại dự toán (đã xác nhận Hoàn thành) thì có thể nhấn Hủy hoàn thành.
 • Sau khi hủy hoàn thành thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển về tab Chưa kiểm tra.

 • Để kiểm tra dự toán của các đơn vị cấp dưới, anh/chị chọn tab Chưa kiểm tra, kích đúp chuột vào đơn vị cần kiểm tra.

 • STC sẽ thực hiện xem dự toán cấp dưới lập tại tab Dự toán nhu cầu và kiểm tra dự toán tại tab Dự toán kiểm tra.

b. Yêu cầu đơn vị cấp dưới nộp dự toán

1. Chọn menu Kiểm tra, chọn tab Chưa nộp dự toán.

2. Yêu cầu các đơn vị nộp lại dự toán cho năm ngân sách trước thời hạn bằng cách:

 • Tích chọn vào đơn vị.
 • Nhấn Yêu cầu nộp. 

3. Nhập nội dung vào thông báo Yêu cầu nộp dự toán để gửi cho đơn vị cấp dưới. 

 • Chọn Thời hạn nộp dự toán, Nội dung.
 • Nhấn Đồng ý.

II. Kiểm tra dự toán của đơn vị cấp dưới

1. Kiểm tra dự toán của đơn vị cấp Quận/Huyện

2. Kiểm tra dự toán của đơn vị HCSN cấp 3 trực thuộc

3. Kiểm tra dự toán của đơn vị HCSN chủ quản trực thuộc

Cập nhật 06/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan